کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران

اپلیکیشنی برای کارگران بازیافت

اختاپوس به کمک معضل
جمع‌آوری غیررسمی زباله
آمده

اپلیکیشــن اختاپــوس در اندونــزی زندگی کســانی را که زبالــه جمــع میکنند، تغییــر می‌دهــد. در ایــن کشــور زباله جمع کن هــای غیررســمی خــون جــاری در رگ‌هــای سیســتم بازیافــت هســتند. آن‌هــا زباله‌هــای پلاســتیکی را جمع می‌کنند تا به شــرکت‌های بازیافــت بفروشــند، امــا معمــوال بیشتر زباله‌ جمع‌ کن‌ها استثمار می‌شوند و پول کمتری به آنها پرداخت می‌شــود.

مضاف بر این، کاری که انجام می‌دهند، غیرایمن و کثیف است. اپلیکیشن جدید اختاپوس زندگی آن‌ها را راحت‌تر کرده است. کاربران این اپلیکیشن می‌توانند با زباله‌جمع‌کن‌ها تماس بگیرند تا زباله‌ها را از در منازل تحویل دهند.

این اپلیکیشــن کارگــران را از آلــوده شــدن در محیــط نجــات میدهد و زمــان بیشــتری در اختیــار آن ها می‌گــذارد که در کنــار خانواده باشــند. با اســتفاده از این اپلیکیشــن، زباله‌جمع کن ها حقوقی بالاتر از حقوق میانگین دریافت می‌کنند.

صاحبان اپلیکیشن به زباله‌جمع‌کن‌ها یونیفرم و عنــوان شــغلی میدهنــد. آنهــا دارای شناســه و بیمه ســامت می‌شــوند و کار زباله جمع کن‌هــا بــه صورتــی برنامه‌ریزی می‌شود که ایمنی آن ها را حفظ کند. اختاپوس در اولین گام خود با 1600 زباله‌جمع‌کن قرارداد امضا کرد و 14 هزار نفر این اپلیکیشــن را دانلــود کردند.

اندونزی سالانه 2800 تن زباله پلاستیکی تولید میکند. اما فقط 10 درصــد آن بازیافت و مقــدار زیــادی از آن وارد اقیانوس ها میشود. این مسئله صنعت ماهیگیری را که این کشور به آن وابسته است، نابود می کند. اپلیکیشن اختاپوس چالش خالقانه جمع کردن پالستیک به صورت غیررســمی را میزبانی می‌کند و راه‌حلی برای بحران رشد زباله اندونزی است.

لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/su66
نظر شما درباره موضوع

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.