کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران

محصول مغفول صنعت زنبورداری

محمد خاهانی، بنیان‌گذار کسب‌وکار کشاورزی هانیلی، از کسب وکار تازه خود، »مومیال« میگوید

هانیلی از استارتاپ‌های شناخته‌شدهای است کــه میخواهــد عســل را بی‌واســطه و باکیفیت از زنبــورداران بــه مصرف کننــدگان برســاند. این کســب وکار پاییــز ۱۳۹۷ راه افتــاد تــا مشــتریان بتوانند عسل طبیعی و دیگر فرآورده های زنبور عســل را با اطمینــان بخرنــد و زنبــورداران هم از دســت دلالها و واســطه‌ها راحت شــوند.

حاال محمد خاهانی، بنیان گذار این کسب‌وکار، خبر از تغییر استراتژی در کارشان داده است. خاهانی می‌گوید تیم هانیلی تصمیم گرفته فعال تمرکزش را بــر محصــولات جانبی زنبور عســل بگــذارد و قصــد دارند ایــن کار را بــا برند جدیــد مومیال انجام دهند.

بنیان‌گذار هانیلــی معتقد اســت پررنگ بودن عسل باعث کم‌لطفی به محصوالت جانبی شده است مومیال برای جبران این کم‌لطفی در میان محصوالت جانبی، بر موم متمرکز شــده است. مادهای که خاهانی می‌گوید تا پیــش از این در زنجیــره ارزش زنبورداری مــادهای بی‌ارزش تلقی شده اســت مومیال قرار است بیشتر روی این محصول جدید کار کند و اصلی‌ترین محصول ایــن فروشــگاه هــم در حــال حاضــر موم‌هــای رنگی‌شده برای شمع‌سازی هستند.

مومیال مثل هانیلی یک پلتفرم فروش نیســت و خود ایــن تیــم محصولاتی را کــه در فروشــگاه عرضــه می‌شــوند، تولیــد کرده‌انــد. همچنین از آنجا که نسبت به عسل، دخالت کم تری در موم انجام میشــود، نظارت کمتری بــر فرایند تولید آن نیاز است. البته تمرکز بر مومیال به معنای تعطیلی هانیلی نیست.

بنیان‌گذار این استارتاپ می‌گوید هانیلی همچنان به کار خود ادامه خواهد داد و اواســط امســال با یک رویکرد جدید دوباره بر آن تمرکز خواهد شــد. در حال حاضر عســل، ژل رویال و گــرده گل محصوالتی هســتند که در فروشــگاه هانیلی به فروش می رسند و هم محصوالت و هم زنبوردارانی که محصولاتشان در هانیلی عرضه میشود، کم شمار هستند و تیم کوچکی پشت این ایده قرار دارد.

خاهانی پیش از این هم اشاره کرده بود که مایل است تیم این استارتاپ تا حد امکان کوچک باشد و گفته بود: سعی خواهیم کرد که خیلی هم بــزرگ نباشــیم، چون کوچک بودن مزیت هــای زیــادی دارد کــه به نظــرم برای یک استارتاپ حیاتی هستند. او حاال با تأکید بر موضع خودش میگوید این تیم در اوج کارها بیشتر از هفت نفر نیرو نداشته است.

ایــن تیــم کوچــک کــه در تبریز مســتقر اســت، زنبوردارانی را از تبریــز، اصفهان، گیالن، قزوین، کردســتان و جاهــای دیگــر گــرد هــم آورده تــا عسلشان را با نظارت بر کیفیت و بدون واسطه بفروشند. بــا این حــال مشــکلاتی هــم در ایــن بــازار وجود دارد. از جمله این مشــکالت، دشواری صادرات عسل ایرانی است.

خاهانی علت بخشی از این مشکل را سیاست‌های کشورهای دیگر مبنی بر ممنوعیت واردات عسل از ایران برای حمایت از محصولات داخلی خودشــان می دانــد. از دیگر مشــکلات این حــوزه کــه بنیان گــذار هانیلــی به آن اشــاره میکند، این اســت که بقایــای دارویی و شــیمیایی عســل‌های تولیدی ایران بیشــتر از استاندارد جهانی است و به همین دلیل صدور آن به کشورهای اروپایی سخت میشود.

با آن که استارتاپ‌های دیگری نیز در زمینه فروش بدون واسطه محصولات این‌چنینی به مشتریان فعال هستند، خاهانی مزیت رقابتی هانیلی را تمرکز بر فروش عسل میداند. حال باید دید با این اســتراتژی جدید، هانیلی و مومیال چه سرنوشتی را پیش رو دارند و در بازار عسل و محصولات جانبی آن چه رد پایی از خود به جا می‌گذارند.

لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/dx2q
نظر شما درباره موضوع

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.