کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران

اگرحرفی داری،اجازه بگیر

تولد شبکه اجتماعی کالاب هوس فرصتی تازه و بدیع را بــرای گفتوگو ایجــاد کرده اســت. این شــبکه اجتماعــی کــه در آن از قابلیــت گفتوگــوی صوتــی و ارســال پیام‌های صوتی استفاده میشود، بستر متفاوتی را برای ایجاد ارتباط فراهم کرده است.

شبکه اجتماعی کلاب‌هوس، نظم پیشین ارتباط سیاست مداران با مخاطبانشان را بر هم زده است. حالا از نماینده مجلس گرفته تا یک مقام عالی‌رتبه اقتصادی یا سیاسی، تنها یکی از کاربران کلاب هوس تلقی می‌شود که در صورت تأیید مدیران روم‌ها، امکان بیان صحبت‌هایش را دارد و در صورت درخواســت کاربران، چارهای جز پاسخگویی به سولات آن‌ها را ندارد.

اگــر در کلاب‌هوس فعــال باشــید، حتما شــنیده‌اید کــه صاحبــان تریبون‌هــای یک‌طرفــه پیشــین، بارهــا مجبــور بــه خلاصــه کــردن پیام‌هــا و پایــان دادن بــه صحبت‌هایشــان شــده‌اند و شــاید نــه بی‌قید و شــرط، اما به شــکلی متفاوت با قبل، در برابر پرســش کاربــران مجبور به پاسخگویی شده‌اند.

جذابیت بالای کلاب هوس برای کاربران، اهمیت این شبکه را برای سیاست‌مداران، صاحبان کسب‌وکارها، مقام‌های مسئول و… هم بالا برده است. حاال آنها به جای هراس از گفت‌وگوی مســتقیم بــا مردم، ترجیح می‌دهند از ایــن قافله جا نمانند و بــه جــای پشــت کــردن بــه این شــبکه اجتماعی، از ظرفیت‌های آن برای انتقال پیام‌های خود استفاده کنند.

با این وجود کلاب هوس تنها به تریبونی برای گفت‌وگوهای انتخاباتی تبدیل نشده است. در میدان کسب‌وکارها، مایلیدی با حضور در این شــبکه اجتماعی چراغ اول را روشــن کــرد و خیلــی زود دیگــر کسب وکارها هم به این عرصه وارد شدند.

فعالان حوزه های مختلف، از بورس و بیمه گرفته تا شــعر و ادبیات هم این میدان را خالی نگذاشتند و از روم‌های کلاب‌هوسی برای ارتباط با فعــالان و علاقه مندان این عرصه‌ها بهره گرفتند.

لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/b4sp
نظر شما درباره موضوع

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.