کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران

چیزی درآنجا…

گردشگری تجربه گرا چیست و
چه میکند؟

گردشــگری صنعتــی تکاملــی اســت کــه ســبک‌ها و روندهــای زیــادی در آن شناســایی و معرفــی می‌شــوند. گردشــگری تجربه‌گــرا (Experience Tourism )نیز با اینکه ســبکی نســبتاً جدید اســت، مدت‌هاســت به انتخاب اول توریســت‌ها بــدل شــده اســت.

ایــن نــوع گردشــگری بــه گردشــگر ایــن امــکان را می‌دهد تــا تجارب ســفر خود را بــه گونــه‌ای کــه طیــف گســترده‌ای از نیازهــای شــخصی‌اش را بــرآورده کنــد، بســازد. از لذت تا جستوجوی معنی، از گردشــگری هوشــمند در برنامه‌هــای میراث فرهنگی تا تجربه گردشگری در عصر فناوری.

ایده مرکــزی گردشــگری تجربه گــرا این است که باید چیزی در آنجا مقصد وجــود داشــته باشــد کــه در فضــای زندگــی معمولــی یافت نمی شــود.

در واقــع گردشــگری تجربه‌گــرا بــه تمــام اقدامــات و برنامه‌هایــی اشــاره دارد کــه بر جوانب رفتاری و نگرشی گردشگر اثر میگذارند، به طوری که موجب یادآوری خاطرات ارزشــمند تجربه سفر و حتی تقویت این خاطرت در آینده میشوند و چــه بســا دوبــاره بــه آنهــا فراخوانده شــوند.

برای مثــال توضیــح میدهد که فشار دادن قفل چوبی عجیب و غریب درِ یــک میهمان‌خانه ســنتی در کرمان چــه احساســی بــه گردشــگر می‌دهــد. کسب‌وکارهایی که در زمینه گردشگری تجربه فعالیت میکننــد، باید به چهار بُعــد تجربــه حســی، تجربــه عاطفــی، تجربــه فکــری و تجربــه رفتــاریِ تجربه گردشــگری توجــه کننــد تــا تجربــه‌های خاطره‌انگیز را رقم بزنند.

کیفیت خدمــات گردشــگری تجربه‌گرا بــه عوامــل زیــادی بســتگی دارد کــه از آن جملــه می‌تــوان بــه مناســب بــودن برنامه ســفر و اقامــت، پیش‌زمینه‌های فرهنگــی، ریســک‌پذیری مقصــد گردشــگری و کیفیت کالاهــا و خدمات ارائه شده در مقصد اشاره کرد.

لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/abjn
نظر شما درباره موضوع

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.