کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

آریامدتور

چمدان‌های بسته

گزارشی از افزایش میل به مهاجرت نیروهای مختلف استارتاپ‌ها که اکنون دیگر موج آن به هم‌بنیان‌گذاران و کارآفرینان رسیده است