کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

اتحادیه‌سازی

تغییر اتفاق افتاده است

بخش فزاینده‌ای از نیروی کار آمریکا در حال تشکیل اتحادیه‌ها و پیوستن به آنها هستند و مدیران شرکت‌ها از این موضوع خوشحال نیستند.