کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

امیرعماد میرمیرانی

چه کسی لبخند می‌زند؟

یادداشتی نسبتاً بلند درباره این روزهای ما و تصویر مغشوش آینده و راه برون‌رفت از این وضعیت آچمز