کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

حضور فیزیکی

دورکاران دور از ترفیع؟

کارشناسان معتقدند فرصت‌های پیشرفت شغلی برای کسانی که در دفتر کار حضور ندارند، محدود است و باید رویکرد رهبران در این خصوص تغییر کند.