کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

دفتر اداری

تاریخ کوتاه دفاتر اداری نوین

دفتر کار یک اختراع است، نه یک پدیده طبیعی؛ اگر به دفتر کار در جایگاه یک اختراع بیندیشیم، می‌توانیم دوباره آن را اختراع کنیم