رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

سرمایه‌گذاری جمعی

سرمایه‌گذاری نوین در سکوی تأمین مالی جمعی اینوستوران / از کاهش ریسک تا معافیت مالیاتی

«اینوستوران»، طرحی با نام سکوی تأمین مالی جمعی اینوستوران را راه‌اندازی کرده تا فرصتی برای سودآوری سرما‌یه‌گذاران فراهم کند. امروزه بسیاری از افراد به دنبال سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف هستند. یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری، تأمین مالی جمعی است.