کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

سوگل ثابت‌فر

گفت‌وگو با سوگل ثابت‌فر، مدیرعامل پلتفرم مومنت / مومنت؛ مارکت پلیس نیکوکاران

گفت‌وگو با سوگل ثابت‌فر، مدیرعامل پلتفرم مومنت که می‌گوید حوزه نیکوکاری را انتخاب کردیم، چون لحظاتی که در آن اتفاق می‌افتند ارزشمند هستند. نیکوکاری، انجام کار نیک و بخشیدن نعمت به سایر افراد بدون توقع پاداش متقابل و جبران کار خوب است. البته درست