کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

صندوق نوآوری

دانش‌بنیان‌ها در ایستگاه بهارستان

مروری جزء‌به‌جزء بر طرحی که با محوریت شرکت‌های دانش‌بنیان ممکن است برخی چالش‌های اقتصاد نوآوری را برطرف کند؛ البته این خطر هم وجود دارد که در نهایت صرفا بر تعداد و کمیت آن‌ها بیفزاید