کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

محمدرضا شجاعی

بررسی عوامل مؤثر بر برند کارفرمایی در گفت‌وگو با محمدرضا شجاعی، سرپرست منابع انسانی کیپا / توسعه برند کارفرمایی نیازمند انعطاف است

برند کارفرمایی به معنای ارزشی است که کارکنان برای آن شرکت و کیفیت محیط کاری و روابط سازمان خود قائل هستند. شرکت‌ها برای نشان‌دادن هویت خود در بازار کار به کارکنان فعلی و سایر افراد فعال در بازار کار از مفهوم برند کارفرمایی استفاده می‌کنند.