کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

کرادفاندنیگ

ابهام در آینده؛ عامل گرانی پول / بررسی چالش‌های سرمایه‌گذاری جمعی در گفت‌وگو با مهرداد یزدانی، هم‌بنیان‌گذار پلتفرم کرادفاندینگ آی‌فاند

یکی از ابزارهای تأمین مالی، کرادفاندینگ یا تأمین مالی جمعی است. در این روش با مشارکت تعداد زیادی سرمایه‌گذار، تمام یا بخشی از سرمایه مورد نیاز یک طرح، پروژه یا یک فعالیت مشخص جمع‌آوری می‌شود و در اختیار شخص متقاضی قرار می‌گیرد. این ابزار از جمله