مرور برچسب

کیزن

عناوین شغلی الکی

برخی شرکت‌ها برای حفظ نیروهای مستعد خود، عناوین شغلی پرطمطراق به آنها اعطا می‌کنند، بدون اینکه در مسئولیت یا مزایای آنها تغییری ایجاد شود؛ اما این کار چه آسیب‌هایی به دو طرف وارد می‌‌کند؟