کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران

دونئوبانک ایرانی

بلوبانــک، نئوبانکــی اســت کــه زمســتان پیش زیر چتــر بانک ســامان کارش را شــروع کــرد. بلوبانــک خودش را یک اســتارتاپ بانکی معرفی می‌کند که بدون نیاز به شعبه، فرم کاغذی و فرایندهــای معمــول بــه مشــتریانش خدمات بانکی می‌دهد.

از آنجــا کــه فعــلا در بانــک مرکــزی ایــران مجوزی به نام نئوبانک وجود ندارد، پروژه بلوبانک در قالب شــعبه مجــازی متعلق به بانک ســامان اجرا شــد. به این ترتیب بانــک ســامان در قبــال کلیه مشــتریان و ســپرده‌گذاران بلوبانــک، به عنــوان بانک عامل شناخته می‌شود.

مشــتریان بلوبانــک بعــد از نصــب ایــن اپلیکیشــن و بــاز کــردن حســاب کاربــری می‌توانند مدارکشان را شامل اسکن کارت ملی و ویديوئی برای احراز هویت از طریق همین اپلیکیشن ارسال کنند. بعد از چند روز کارت بلو به نشانی ثبت شده مشتری ارسال می‌شود.

سال گذشته تحت مجوز بانک 2 بانکینو، نئوبانک ایرانی است که خاورمیانــه کار افتتــاح حســاب بــرای مشــتریانش را آغــاز کــرد. در بانــک خاورمیانه بانکینو را مرکز تحول این بانک می‌دانند کــه می‌خواهد یــک بانک کاملا دیجیتال باشد.

در بانکینو بعــد از نصب، مشــتریان باید در این اپلیکیشــن ثبت‌نام و سپس اقدام به افتتــاح حســاب کنند.افتتاح حســاب بــا ارســال مــدارک شناســایی، یعنــی اســکن شناســنامه و کارت ملی و ویدئوی احــراز هویــت انجــام می‌شــود.

در حــال حاضر بانکینــو علاوه بــر افتتاح حســاب غیرحضــوری، خدماتــی مانند مســاعده آنی برای شرکتهای طرف قرارداد، کارت اعتبــاری و افتتــاح حســاب گروهــی ارائــه می‌دهــد. عــاوه بر ایــن بانکینــو می‌تواند نقش یک کیف پــول الکترونیکــی را برای مشــتری بــازی کنــد تــا اطلاعــات بقیــه حساب‌ها و کارت‌های بانکی‌اش را در این اپلیکیشــن ذخیره و از امکانات کیف پول استفاده کند

لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/gu02
نظر شما درباره موضوع

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.