کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران

فرار از دره مرگ

مدیر توسعه شعب
شتاب‌دهنده و کارخانه نوآوری
آبان حاضر در نمایشگاه
اینوتکس، از فعالیت‌ها و
علت حضورشان در اینوتکس
میگوید

ابتدا شتابدهنده بوده‌اند و در قدم بعدی، برای اینکه بتوانند نیازهای تیم‌هایی را که از مرحله شتابدهی خارج می‌شوند، تأمین کنند، کارخانه نوآوری تأسیس کرده‌اند و به این شکل مجموعه «آبان» پا گرفته است.

محمدرضــا دادفــر، مدیر توســعه شــعب آبــان، می‌گویــد به شــکل تخصصــی روی حوزه آب و انرژی کار می‌کنند و حاصل پنج سال کارشــان، شش شــرکت دانش‌بنیان بالــغ و 14 محصــول دانش‌بنیــان در حوزه‌های آب، تصفیه پس‌اب و انرژی است

که مشــتری‌های داخلی و خارجــی خود را دارنــد. دادفر میگویــد: «امســال صندق پژوهش نوآوری آبان را هم راه اندازی کردیم که بیشتر کارش سرمایه‌گذاری خطرپذیر روی اســتارتاپ هایی اســت کــه از مرحلــه شتاب دهی عبور میکنند. ســال 99 نیز دو شــتاب‌دهنده در اســتان‌های سیســتان و بلوچستان و خوزستان تأسیس کردیم.

در خوزستان شــتاب‌دهنده نفت اکسین و در سیستان و بلوچستان شتاب‌دهنده تفتان که دومی بیشتر روی آب و زیست‌فناوری و فناوری‌هــای معدنــی کار میکنــد. شتاب‌دهنده خوزستان به شکل تخصصی در حوزه انرژی فعال است، یعنی نفت و گاز و پتروشیمی. به طور کلی هم تمرکزمان روی بازار است و مشکلاتش و چیزهایی که نیاز دارد.

چنــدان روی ایده های صنعتی‌ای که در مرحله صفر هستند، کار نمیکنیم، زیرا قبال انجام دادهایم و نتیجه نگرفته‌ایم.« به گفته مدیر توسعه شعب این مجموعه، تا به حال از ســوی آبان 20 میلیــارد تومان ســرمایه‌گذاری روی تیم‌هــای مختلــف انجام شــده اســت و برای ســال جدید نیز می خواهند بــه این رقم 60 میلیــارد تومان دیگر بی‌فزایند.»

دادفر حوزهای را که آبان روی آن کار میکند، ســخت و همــراه بــا چالش هــای اساســی می‌بیند و درباره آن میگوید:«کار در حوزه فناوریِ سخت چندان آسان نیست. ما با یک «دره مرگ» روبرو هستیم، به این معنا که نمیدانیم هزینه‌ها را داریم صرف چه چیزی می‌کنیــم. زیرا کارایــی فناوری شما برای بازار اثبات نشده است و به این راحتی‌ها اعتماد نمی‌کنند.

در حوزه هایی ماننــد نفــت و پتروشــیمی، ســودهای میلیون دلاری وجود دارد، اما کار سادهای نیست این بخش را قانع کنید از محصول شما استفاده کنند و نمونه خارجی را کنار بگذارند، زیرا اگر چواب ندهد، خســارت سنگینی به شرکت وارد می‌شود. در این قسمت‌ها الزام است که دولت وارد عمل شود و با پذیرفتن ریسک کار، خیال بازار را راحت کند.

این چیزی نیست که بخش خصوصی از عهده انجام آن برآید.« او میگوید آبان تا به حال حدود 200 نفر از بهترین فارغ‌التحصیلان دانشــگاهی را در مجموعــه خــود اســتخدام کــرده اســت و به دلیــل افزایــش دائمــی تعداد کســبوکارهایی کــه از خدمــات متنــوع آبان اســتفاده میکنند، همــواره در حال اســتخدام نیروهــای جدیــد متخصــص هستند.

او دربــاره اینوتکــس و نمایشــگاهها و رویدادهــای این‌چنینــی و حاصــل آنها میگوید: «ما حضور در این نمایشگاه‌ها را دریچــه‌ای بــرای ورود بــه اکوسیســتم و مــراودات بــا دوســتانمان می‌بینیــم و توقــع خروجــی خاصــی از آن نداریــم. شاید همکاری مشترکی به وجود بیاید، ولی انتظار وقــوع اتفاقی را نمی‌کشــیم و با این هدف وارد نمایشــگاه نمی‌شــویم.

نمایشــگاه جایــی بــرای تعامــل اســت و برداشــت اتفاقاتــی کــه پیشتــر رقــم خورده‌اند. اگــر از رویدادی توقع خروجی کاربــردی داشــته باشــید، بایــد بــرای آن برنامه ریزای دقیق‌تری انجام دهید و هدفمندتر پیش بروید.»

لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/xr5r
نظر شما درباره موضوع

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.