کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران

ماشین پیشرفته بسازید نه اسب سریع‌تر

مروری بر کتاب »قطب‌نمای بانکداری دیجیتال«

نویســنده کتاب قطب‌نمــای بانکداری دیجیتال کریس اســکینر اســت که به عنوان یک نویسنده، تحلیل‌گر و سخنران در زمینــه فناوری‌هــای مالــی شــناخته میشــود. او هشــت ســال پیــش کتــاب«بانکداری دیجیتال» را نوشت که یکی از پرفروش‌تریــن کتابهــای آمــازون در زمینه بانکداری است.

اسکینر در کتاب جدیــدش به نــام قطب‌نمــای بانکــداری دیجیتــال، بســیاری از دیدگاه‌هایش در کتاب قبلی را رد کرده است. این بار اســکینر ضمن مطرح کــردن این ســؤال که چــرا بانک هــا ناچار بــه تحول دیجیتال هســتند، تجربه‌هایی دســت اول از تحــول دیجیتــال در بانک‌هــا ارائــه می دهــد.

بنابرایــن بخــش زیــادی از صفحــات کتــاب بــه مصاحبه‌هایــی اختصــاص دارد کــه اســکینر بــا مدیران ارشــد پنــج بانکــی کــه در پیاده‌ســازی بانکداری دیجیتال موفق بوده‌اند، انجام داده اســت. جیپــی مورگان چیــس، بی بــی وی ای، آی ان جــی، دی بــ‌‌ی اس و ســی ام بی پنج بانک از قاره‌هــای آمریکا، اروپا و آســیا هستند که اســکینر آن‌ها را انتخاب کرده است.

در این بخش از کتاب چالش‌های تحول دیجیتال در پنج دسته رهبری، فناوری، مشتری، منابع انسانی و شراکت بررسی شده‌اند. اسکینر معتقد است تحول باید از درون بانک‌های ســنتی آغاز شــود؛ بانک‌های بزرگ دنیا نیاز به تغییــر را درک کرده‌اند، ولی مشــکل اینجاســت که آن‌هــا تصور میکننــد بــا همــان روش ‌هــای قدیمــی می‌تواننــد تحــول را پیــش ببرنــد.

ایــن شــیوه حل مســئله را کریس اســکینر با اسب‌ها و ماشین‌ها مقایسه می‌کند. او می‌گوید بازیگران جدید در حال ساختن پیشــرفته‌ترین اتومبیل‌ها هســتند، در حالی کــه بانک‌های ســنتی می‌خواهند اسب‌های سریع‌تری بسازند!

لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/82ay
نظر شما درباره موضوع

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.