کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران

موانع تزریق نوآوری به صنعت تجهیزات پزشکی

مارکت تجهیزات پزشکی مارکت بزرگی اســت. کل بــازار ایــران چیــزی حــدود ۳ تــا 5/3میلیــارد دلار اســت و از ایــن عــدد ۷۰۰ تــا ۸۰۰ میلیــون دلار آن تولید و بقیــه آن واردات اســت. در صورتــی که بتوانیم نظام ســلامت را با خودمان همــراه کنیــم، امــکان راه انــدازی تعداد زیــادی اســتارتاپ در بــازار تجهیــزات پزشکی وجود دارد.

ما در بخــش نظام سلـامت یک کمبود اساســی داریــم و آن IoT اســت. آینده ســخت افزار به اینترنت اشــیا وابســته است. شــما باید بتوانید سخت افزاری را روی یک پلتفرم آنالیــن ارائه بدهید. این از الزامات حوزه تجهیزات پزشــکی و مدیکال اســت.

زیرا شما میخواهید دستگاه را به مصرف کننده بدهید تا آن را به خانه اش ببرد و پزشــک او را از دور کنترل کند. ما باید به اینجا برسیم، ولی متأسفانه با توجه به اینکه دیتای سلامت، دیتای استراتژیکی است، ما هنوز نمیتوانیم آن را بــه صــورت اینترنت بیــس اینترنت محــور جلــو ببریــم. اگــر این مشــکل حــل شــود، میتوانیــم تعــداد زیــادی اســتارتاپ در حــوزه ســامت داشته باشیم.

گرفتاری هایــی کــه در حــوزه رگولاتــوری حوزه سالمت و رگولاتوری حوزه صنعت داشــته ایم، بســیار زیادنــد. رگولاتــور بایــد خــودش را با بحــث رگولاتــوری در صنعت و در حــوزه تجهیزات پزشــکی آپدیــت کنــد. امــا هنــوز ایــن اتفــاق نیفتاده اســت.

ما هنوز تصور میکنیم در حــوزه صنعــت یــک کارخانــه بایــد ماشــین آلات داشــته باشــد تــا بتوانیم بــه آن پروانــه به رهبــرداری بدهیــم، در صورتــی کــه بزرگ‌تریــن کارخانه‌هــای دنیا هم ریموت از راه دور کارهایشان را انجــام میدهنــد. ولــی ایــن مــدل در وزارت صنعت و معدن ما تعریف نشده اســت. صنعت تجهیــزات پزشــکی ما هــم همینطــور اســت.

الان بخواهیــد استانداردی درحوزه تجهیزات پزشکی بگیرید، چیزی در حدود دو سال درگیر ایــن قضیــه هســتید. بــه این دلیــل که تنها ۱۳ کارشناس برای بررسی کار پنج هزار تولیدکننده تجهیزات پزشکی درنظر گرفته شده است.

لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/mm3z
نظر شما درباره موضوع

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.