نشستی با موضوع تنظیم‌گری رمزارزها

اندیشکده حنان و خانا برگزار کردند

اندیشکده حنان؛ یا همان حکمرانی نرم و فناوری‌های نوین با همکاری خانا؛ خانه اندیشه‌ورزان نشستی با محوریت رمزارزها برگزار کردند.
کارشناسان حاضر در این رویداد تأکید کردند در برابر رمزارزها چندین نگاه وجود دارد. دسته اول افرادی هستند که نگاهی تهدیدمحور به رمزارزها دارند.

دسته دوم افرادی هستند که این پدیده را فرصت می‌دانند و به ‌رمزارزها به‌عنوان موضوعی فرصت‌محور می‌پردازند. دسته سوم حد وسط این دو دسته هستند که رمزارزها را توأمان تهدید و فرصت قلمداد می‌کنند که باید تهدید را به فرصت تبدیل کرد.

یکی از تهدیدهایی که مطرح می‌شود، ایجاد عدم اشتغال است و باعث بیکاری در جامعه می‌شود در مقابل آن افرادی مطرح می‌کنند که رمزارزها باعث اشتغال و درآمدزایی در جامعه می‌شود. افرادی صنعت رمزارزها را مولد نمی‌دانند و تهدیدی برای صنایع مختلف می‌دانند و افرادی نیز رمزارز را مولد و کارآمد می‌دانند.

همچنین تعدادی رمزارز را یک فرصت مناسب برای صادرات مجازی می‌دانند و استفاده از این فناوری جدید را اجتناب‌ناپذیر می‌دانند، اما دیدگاه مخالف، رمزارز و استخراج آن را سوءاستفاده از برق یارانه‌ای کشور تلقی می‌کنند.

با توجه به دیدگاه‌های ضدونقیض و متفاوت در مورد رمزارزها در این نشست دیدگاه‌های مختلف بررسی و روند تنظیم‌گری آن در کشور شرح داده شد. در ادامه از این بحث شد که در تنظیم‌گری برای قوانین رمزارزها از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون موضع‌های متفاوتی گرفته شده و بخش‌های مختلف کشور با هم هماهنگ عمل نکرده‌اند. اکنون استخراج رمزارز آزاد و مبادله آن ممنوع است که همین موضوع به افزایش فعالیت‌های غیرقانونی منجر می‌شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.