یک بازار خیلی بزرگ

بزرگی دولت و کاغذبازی اداری به مجرایی برای کسب درآمد شرکت‌های فناوری تبدیل شده است؛ تا حدی که برخی بنگاه‌های فناور به قبضه خدمات الکترونیک دولت در ایران اقدام کرده‌اند