کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

اوت‌لت

هیچ فروشگاهی مناسب همه نیست

قالب‌های فروشگاهی مختلفی در سال ۲۰۲۳ فرصت دارند تا مشتریان با رویکردهای متفاوت را به خود جذب کنند؛ این قالب‌ها چه هستند؟