رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

نسل ایکس

جایی برای نسل ایکس نیست

آیا نسل ایکس که شامل 45 تا 60 ساله‌ها می‌شود، در بازار کار با پدیده تبعیض سنی یا ایجیسم مواجه است؟