اینجا همه چیز محرمانه است

کارمندی که ویدئویی از کار خود در دفتر اپل منتشر کرده بود شغلش را از دست داد

زمان مطالعه: 2 دقیقه

یک کارگر قراردادی اپل تنها یک ماه پس از انتشار یک تیک‌تاک فراگیر که نشان می‌داد او در دفاتر این شرکت مشغول به کار است، شغل خود را در این شرکت از دست داد. نایال بون، یک کارمند فناوری و تیکتاکر فعال، گفت که به‌صورت قراردادی با اپل کار می‌کرده اســت.

در مــاه آوریــل، او ویدئویــی را منتشر کرد که در آن به فالوئرهایش نشان می‌داد بازگشــت به دفتر کار به‌جای کار از راه دور چگونه است. این ویدئو بیش از ۴۰۰ هزار بار دیده شد. او می‌گوید کــه ســعی دارد در پست‌های خــود آموزش‌هایی را بــرای زنــان آفریقایی‌تباری کــه مشاغل مرتبط با فناوری دارند، ارائه دهد.

بــون می‌گوید ایجــاد خودبــاوری در زنان آفریقایی‌تبار بــرای او اهمیــت ویژه‌ای داشته است؛ «حدود ۸۰ درصد از فالوئرهای من یا افرادی که با من تماس می‌گرفتند و نظر می‌دادند، زنان آفریقایی‌تبار بودند. این برای من مهم بود که بتوانم با دیگر زنان آفریقایی‌تبار ارتباط برقرار کنم، تشویقشان کرده و به آنها بگویم که می‌توانند در این صنعت یا در سمت‌های مهم کار کنند.»

بون تعریف می‌کند که در ماه می به شکل غیرمنتظره‌ای کار خود را در اپل از دست داده و قراردادش تمدید نشده است. او در اکانت تیک‌تاک خود، پست‌هایی در این رابطه گذاشت و در آن ازدســت دادن ناگهانی شــغلش به‌عنوان مدیر پروژه را توضیح داد. او به مــدت ۱۵ ماه در آن جایگاه شغلی فعالیت می‌کرد.

بون می‌گوید مدیر ً گفته بود احتمال بسیار کمی وجود دارد که او قبال قراردادش تمدید نشود. نکته مهم اینجاست که این کارمند سابق اپــل، در مصاحبه‌هایش حرفــی از دلیل اخراجش نزده و در ویدئوهای تیک‌تاک خود نیز علت اخراجش را تولید ویدئویی که پیشتر گفته شد، عنوان نکرده است.

اما بر اساس اطلاعاتی که درباره این غول فناوری وجــود دارد، میدانیــم کــه اپــل قراردادهــای سخت‌گیرانه در مــورد عدم افشــای اطلاعات شرکت دارد و کارمندان را از افشا یا انتشار اطلاعات محرمانــه دربــاره شــرکت به‌شدت باز می‌دارد.

دامنــه محرمانه بودن اطلاعات شــرکت بسیار گسترده است و این احتمال وجود دارد که فیلم‌برداری در دفتر کار ممکن اســت آن قانون را نقض کرده باشد. بــون معتقــد اســت کــه دیــدن فعالیت افرادی از نژادهای مختلف در یک شرکت و در نقش‌های مهم حوزه فناوری، برای سایر افراد از تبارهای گوناگون بسیار مهم است و به افزایش اعتمادبه‌نفس آنها کمک می‌کند.

علت اینکه آن ویدئو را در تیک‌تاک خود به اشتراک گذاشته نیز همین بوده است. بون به مجله ورج گفت: «تصور کنید که هیــچ تولیدکننــده رنگین‌پوست یــا زن آفریقایی‌تباری وجود نداشــته باشد که در زمینه فناوری ســمت مهمی داشته باشــد. افراد زیادی ماننــد دختــران دبیرســتانی در تیک‌تاک وجود دارند. اگــر آنها در معرض این اطلاعات نباشــند، نمی‌دانند که گزینه‌های کاری گوناگون و متنوعی برای آنها وجود دارد.»

داســتان بون جدیدترین نمونــه از تیک تاکری در بخش فناوری اســت که به طــور بالقوه بــا ترکیب زندگی خالق و حرفه‌ای خود، موقعیت شغلی‌اش را به خطر می‌اندازد. میشــل ســرنا، کارمند حوزه فناوری نیز پیشتر به اینسایدر گفته بود که پس از اینکه منابع انسانی متوجه شد او از جلسه شرکت ویدئویی برای تیک‌تاک درست کرده، از شغل خود به عنوان سرپرســت محصــول در ویژنبل گلوبال اخراج شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.