کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران

مکن این‌قدر بر شنیدن ستم

نصایح قدسی مشهدی درباره ارزش سخن

حاجی محمدجان قدسی مشهدی از سخنوران ایرانی قرن یازدهم ه.ق است که ابتدا از طریق بقالی زندگی می‌کرد، اما پس از کسب شهرت در شاعری به هندوستان رفت و وارد دربار شاه‌جهان شد. قدسی در سال ۱۰۵۶ ه. ق درگذشت و در آرامگاه شاعران کشمیر دفن شد. وی در ساقی‌نامه درباره ارزش سخن می‌گوید:

به عالم ز صد بهره‌مند از سخن
شود نام یک تن بلند از سخن

سخن را چه پروای هر نارس است
برای سخن، یک سخن‌رس بس است

عنان سخن نیست در دست زاغ
سخن را کند سبز طوطی باغ

سخن را سخنور کند پایمال
که گوهر فروشد به مشت سفال

سخن گشته پامال مشتی فضول
ملولم ازین بوالفضولان ملول

ز مضمون مردم سر و دم زنند
بیارند و بر روی مردم زنند

ز لفظی که انکار معنی کند
از آن کس بر ایشان چه دعوی کند

چه شد گر شد اجزای دیوان درست؟
به شیرازه محکم نشد شعر سست

کتاب ار به خشتی شدی هم‌بها
چها می‌زدندی به قالب چها

ز بسیار گفتن نگه‌دار دم
مکن این‌قدر بر شنیدن ستم

لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/u758
نظر شما درباره موضوع

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.