مرور برچسب

اقتصاد نوآوری

چهره سال صنفی اقتصاد نوآوری ایران در سال ۱۴۰۰ /مصطفی نقی‌پورفر

صنف و تشکل‌ و تشکل‌یابی بخشی جدایی‌ناپذیر از هر اکوسیستم کسب‌وکاری است؛ بخشی که در ایران با آفت‌های زیاد و نقصان‌های جدی‌ای روبه‌روست. اما در همین فضای نصفه‌و‌نیمه، هستند کسانی که کار مؤثر خودشان را به پیش می‌برند. آنها که از سرشاخ‌شدن با

چهره سال کنشگری مدنی در اقتصاد نوآوری ایران/حامد بیدی

احتمالاً شما هم با من موافق هستید که نمی‌شود درباره اتفاقات امسال صحبت کرد و اشاره‌ای به سایه تهدیدآمیز طرح صیانت نکرد؛ طرحی که عقبه چندین‌ساله داشت، اما تیرماه ناگهان از صحن علنی مجلس سر درآورد و بعد کارزاری توسط یک دانشجوی بی‌ادعا در