مرور برچسب

اتاق بازرگانی

اتاق بازرگانی؛ سنگری سنتی در مقابل موج تغییر

موج تغییر اقتصاد نوآوری سریع‌تر از آنچه بسیاری از کسب‌وکارهای سنتی، به‌ویژه در بخش خدمات، قادر به واکنش باشند، فضای کسب‌وکار اقتصاد ایران را دستخوش تغییر کرد. کسب‌وکارهایی از بین رفتند و در عوض هزاران کسب‌وکار جدید پا به عرصه گذاشتند.