خوب شد موفق نشدند

طی یک هفته گذشته پشت رایانه هر کارمند شهرداری که می‌رفتی، داشت با سنگ‌هایی که از کنار باغچه برداشته بود، یه‌قل‌دوقل‌ بازی می‌کرد و در جواب ارباب رجوع می‌گفت: «شبکه قطعه» و این‌بار راست می‌گفت!