کارنگ هفتاد و یکم منتشر شد

زمان مطالعه: 4 دقیقه

هفته‌نامه اقتصاد نوآوری ایران، کارنگ، به هفتاد و یکمین شماره خود رسید. جدیدترین شماره کارنگ در 32 صفحه و با عکس جلدی از امیر مسعود اسکویی لر، مدیرعامل ایران رایانه به چاپ رسیده است.

اسکویی لر در مورد صادرات نرم‌افزار می‌گوید: معتقــدم چنانچــه ثبــات وجــود داشــته باشد، چه در داخل و چه در خارج از کشور راحت‌تر می‌توان کار کرد. فــرض کنیــد مناقصه‌ای در خارج از کشــور شرکت کرده و در آن برنده شده‌اید. بعد از اینکه قرارداد بســتید، بایــد نیروهایتــان را تجهیــز کرده و کار را آغــاز کنید. امــا در حــال حاضر این ریسک وجود دارد که نیروی شما مهاجرت کند. متخصصان دیگر هم می‌روند، اما مهندســان نرم‌افزار راحت‌تر به مهاجرت کاری اقــدام می‌کنند، چون همان کاری را که اینجا پشــت میزشان انجام می‌دهند، می‌توانند با فاصله چند هزار کیلومتری پشت میز دیگری بنشــینند و همان کار را به همان زبان انجــام دهند و نیازی نیست چیز جدیدی یاد بگیرند. متوسط درآمدشان هم بالاست. همین مورد جذابیت ایجاد می‌کند. از سویی دیگر برای شرکت‌های خارجی نیز جذاب است که از ایران یا کشــورهای خارجی دیگر نیروی کار بگیرند، زیرا تعداد متخصصان و میزان تخصص آنها محدود است و انتظارات نیروهای مهاجر پایین‌تر است.

در صفحه زنان نوآور نیز گفت‌وگویی با سپیده عظیمی داشتیم. عظیمی متولد فروردین 1371 بــا وجود اینکه دیپلم تجربی دارد و خانواده‌اش اصرار داشته‌اند او در رشته پزشکی ادامه تحصیل دهد، اما مسیر مورد علاقه خود را ادامه داده و در رشته آشپزی حرفه‌ای مدرک کاردانی و در شاخه آشپزی ملل مدرک کارشناسی اخذ کرده است. او پس از آشــنایی حرفه‌ای بــا دنیای آشــپزی نیــز وارد تخصص کیک و دسر شده اســت. عظیمی در گفت‌وگوی پیش رو از کسب‌وکارش و مسیری که طی کرده، می‌گوید.

در این شماره گزارشی هم در مورد وضعیت فریلنسرها در این روزها تهیه کرده‌ایم. فریلنســرهای داخلی که به شــکل فردی و روی پروژه‌های کوچکــی هماننــد اداره یــک صفحه اینســتاگرامی یا تولیــد محتوا بــرای یک وبلاگ تمرکز دارند بخش مهمی از اشتغال آنلاین کشــور هســتند که این روزهــا اوضاع مناســبی ندارند. مهم‌ترین آســیبی کــه از اوضــاع اخیر متوجه فریلنسرها شده، کاهش شدید درآمدهاســت. پروژه‌هایی کــه شرکت‌های اســتارتاپی به آنها می‌سپردند، متوقف شده، به همین نسبت سفارش کار هم کمتر شده است. اگــر هــم کاری ادامــه دارد بــا اصلاح قــرارداد و کاهــش دســتمزد همــراه بــوده است.

کارنگ رسانه اقتصاد نوآوری است که هر هفته نسخه چاپی آن منتشر و نسخه آنلاینش هر روز به‌روزرسانی می‌شود.

کارنگ امروز را درباره فردا بخوانید.

دانلود رایگان کارنگ و رمزارز

دریافت اشتراک هفته‌نامه نامه کارنگ


فهرست مطالب


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.